ASCENT (Advancing Skill Creation to ENhance Transformation)

โครงการใหม่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในขีดความสามารถด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาของการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับต่อภัยพิบัติในสังคม โครงการนี้มีชื่อว่า “ASCENT (Advancing Skill Creation to ENhance Transformation)” ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฝึกอบรม ทักษะ การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และความเป็นพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรม โครงการนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการในงานวิจัยในการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับต่อภัยพิบัติ นอกจากนี้โครงการจะช่วยเสริมสร้างพลังด้านทักษะ ความสามารถและความต้องการการรับรองให้กับแต่ละบุคคลและองค์กรที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการวิจัย และนำการวิจัยไปสู่ระดับองค์กรเพื่อนำไปช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ

โครงการ ASCENT นี้ ได้รับเงินสนับสนุนร่วมจากโปรแกรมของ EU Erasmus+ ซึ่งจะดำเนินการในระยะเวลา 3 ปี และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลการดำเนินงานโดยศูนย์บรรเทาภัยพิบัติสากลของมหาวิทยาลัย University of Huddersfield (University of Huddersfield’s Global Disaster Resilience Centre) ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันขององค์กรสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหภาพยุโรปและเอเชีย ทั้งหมด 13 แห่งจากประเทศบังกลาเทศ ประเทศเอสโตเนีย ประเทศลิทัวเนีย ประเทศศรีลังกา ประเทศสวีเดน ประเทศไทย และประเทศสหราชอาณาจักร

ภายในระยะเวลา 3 ปี การดำเนินการร่วมกันในโครงการ ASCENT จะสามารถระบุความต้องการในความสามารถด้านนวัตกรรมและงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาแห่งเอเชียในประเทศบังกลาเทศ ศรีลังกาและไทยที่จะช่วยจัดการกับปัญหาการพัฒนาของการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับต่อภัยพิบัติในสังคม โครงการนี้จะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย การเตรียมความพร้อมนักวิจัยที่จะก้าวไปสู่การวิจัยที่เป็นเลิศในระดับสากล การวิจัยเชิงนวัตกรรม การวิจัยแบบพหุวิทยาการและสหวิทยาการ และการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้นในการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้โครงการนี้จะช่วยทำการสำรวจ สนับสนุน และก่อให้เกิดโอกาสและประโยชน์อันดีสำหรับพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้ โครงการ ASCENT จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการนำการวิจัยไปสู่สาธารณะ อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งของการเชื่อมต่อระหว่างการศึกษากับสังคม

โครงการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากกรอบ Sendai Framework for Action 2015-2030 ที่ได้รับการลงนามโดยสมาชิกของสหประชาชาติ 187 ประเทศ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ภายในระยะเวลา 15 ปี โดยเป็นข้อตกลงตามความสมัครใจและไม่ผูกมัด ซึ่ง ได้ตระหนักว่ารัฐมีบทบาทหน้าที่เบื้องต้นที่จะลดความเสี่ยงภัยพิบัติ แต่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ดังกล่าวควรเป็นการดำเนินการร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างรัฐบาลท้องถิ่น ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ กรอบการดำเนินงานนี้ได้ระบุถึงความร่วมมือทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค ระดับภูมิภาคย่อย และระดับข้ามแดน ที่จะช่วยนำทางให้เกิดความพยายามของรัฐในการใช้อำนาจหน้าที่ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น หรือชุมชนและภาคธุรกิจที่จะช่วยลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ระยะเริ่มแรกของโครงการ ASCENT จะเป็นการรวบรวมการวิเคราะห์ในรายละเอียดของขีดความสามารถด้านการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับต่อภัยพิบัติที่มีอยู่เดิมของสถาบันการอุดมศึกษาในประเทศบังกลาเทศ ประเทศศรีลังกาและประเทศไทย ผลที่ได้จากการศึกษานี้จะช่วยจัดเตรียมพื้นฐานสำหรับจัดกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถต่อไปในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ASCENT สามารถติดต่อได้ที่ Professor Dilanthi Amaratunga (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) และ Professor Richard Haigh (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ www.disaster-resilience.net/ascent

ASCENT project consortium

Programme Countries (Europe)

University of Huddersfield, United Kingdom (Lead Partner)

University of Central Lancashire, United Kingdom

Lund University, Sweden

Mid-Sweden University, Sweden

Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania

Tallinn University of Technology, Estonia

Partner Countries (Asia)

University of Moratuwa, Sri Lanka

University of Colombo, Sri Lanka

University of Ruhuna, Sri Lanka

Naresuan University, Thailand

Chiang Mai University, Thailand

University of Dhaka, Bangladesh

BRAC University, Bangladesh

Patuakhali Science and Technology University, Bangladesh

 

โครงการความร่วมมือ ASCENT นี้ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรปได้สนับสนุนสำหรับโครงการและกิจกรรมที่สัมพันธ์กับโครงการ และผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการไม่ได้เกิดจากการลงนามรับรองเนื้อหาซึ่งเป็นผลมาจากมุมมองของผู้เขียน และคณะกรรมาธิการฯ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบการนำไปใช้ใดๆ อันเป็นผลจากข้อมูลที่ได้รับจากโครงการนี้

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein