පරිවර්තනයක් උදෙසා වූ නිපුණතා නිර්මාණය (ASCENT)

යුරෝපා සංගමය විසින් ආපදා තත්වයන්ට ඔරොත්තුදීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කරගැනීම සම්බන්ධ පර්යේෂණ සහ නවසොයගැනීම් දිරිමත් කිරීම අරමුණු කරගනිමින් “පරිවර්තනයක් උදෙසා වූ නිපුණතා නිර්මාණය” වHdපෘතිය සඳහා m%තිපාදන සකස්කොට තිබේ. මෙම නව වHdපෘතිය තුලින් පුහුණුව, කුසලතාවය සහ නායකත්වය සංවර්ධනය මෙන්ම විශ්ව úoHd, සහ බාහිර පාර්ශවකරුවන් අතර සම්බන්ධතාවයන් වැඩිදියුණු කරගැනීම අපේක්ෂා කෙරේ. තවද ආපදා තත්වයන්ට ඔරොත්තුදීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කරගැනීම සම්බන්ධ පර්යේෂණ සහ නවසොයගැනීම් සඳහා උසස් අධHdපන ක්ෂේත%ය තුල m%තිචාර දැක්වීමේ හැකියාවන් වර්ධනය කිරීමත් අරමුණු කොට ඇත. ඒඅනුව එවැනි පර්යේෂණ සහ නවසොයගැනීම් වල නිරත පුද්ගලයින් සහ ආයතන බලගැන්විමද සිදුකරනු ඇත. 

පෙර සඳහන්කල පරිදි මෙම වHdපෘතිය, යුරෝපානු අනුග%හයක් වන අතර මේ සඳහා යුරෝපයේ Erasmus + වැඩසටහන සමඅනුග%&හකත්වයක් ලබා දී තිබේ. එක්සත් රාජධානියේ Huddersfield විශ්ව úoHd,ය විසින් නායකත්වය දෙනු ලබන, මෙම වHdපෘතිය සඳහා යුරෝපානු සහ ආසියානු පාර්ශවකාර ආයතන 13 ක් සම්බන්ධ වේ. රටවල් වශයෙන් ගත්කල ශී% ලංකාව, බංගලාදේශය, තායිලන්තය, එස්ටෝනියාව, ලිතුවේනියාව, ස්වීඩනය සහ එක්සත් රාජධානිය සම්බන්ධ වේ. වHdපෘති කාලය වසර 3ක් වන අතර මුලික වශයෙන් ශී% ලංකාව, බංගලාදේශය සහ තායිලන්තය තුල පවතින පර්යේෂණ සහ නවසොයගැනීම් පිලිබඳ අවශHතාවන් හඳුනා ගැනීමක් සිදු කෙරේ. ඒඅනුව පර්යේෂණ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන මෙන්ම, ලෝක මට්ටමේ නව නිපැයුම් සහ සම්බන්ධ, අන්තර් විෂයානුබද්ධ, ජාතHන්තර සම්බන්ධතා වැඩි දියුණු වන ආකාරයේ පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා පර්යේෂකයින් සුදානම් කරවීමද අපේක්ෂා කෙරේ. තවද පෙර සඳහන් කල පරිදි මෙම වHdපෘතිය විශ්ව úoHd, සහ බාහිර පාර්ශවකරුවන් අතර සම්බන්ධතාවයන් වැඩිදියුණු කරගැනීම සඳහා ඉවහල් වේ. ඒ අනුව බලන කල, මෙම වHdපෘතිය අධHdපන සහ සමාජීය ක්ෂේත%ය යාකරමින් පර්යේෂකයින් සහ ජනතාව අතර පවතින අන්තර් සම්බන්ධතාවය තව දුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා උපකාරී වනු ඇත.

මෙම වHdපෘතිය සැලසුම්කරණයේදී Sendai Framework for Action-2015 නම් වූ ආපදා අවදානම අවම කරගැනීම සඳහා වූ පියවරයන් ඇතුලත් රාමුව, මනා පිටුවහලක් විය. එහි සඳහන් පරිදි, මෙම රාමුව 2015 සිට 2030 දක්වා වූ කාලය තුල වලංගු වේ. තවද, එක්සත් ජාතීන්ගේ සමාජීය රටවල් 187 ක් මෙම ස්වේච්ජා ගිවිසුම සඳහා අත්සන් තබා ඇත. ඒ අනුව ආපදා අවදානම අවම කිරීම ඒ ඒ රටවල්වල මූලික කාර්යභාර්යක් වන අතර, ආපදා අවදාන අවම කිරීමේ වගකීම අදාළ පාර්ශවකරුවන් අතරේ බෙදාදිය යුතු වේ. තවද ආපදා අවදානම අවම කිරීම සඳහා ජාතික , කලාපීය, උප කලාපීය සහ අන්තර් සීමා සහයෝගීතාව වර්ධනය කිරීම මෙන්ම දේශීය බලධාරීන්ගේ, ජනතාවගේ සහ වHdපාර වල දායකත්වය ලබා ගැනීමද අවධාරණය කර තිබේ.

ASCENT වHdපෘතියේ පළමු අදියර, උසස් අධHdපන ක්ෂේත%ය තුල පවතින ආපදා අවදානම අවම කිරීම සම්බන්ධ විභවතා පිලිබඳ විස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයක් සිදුකිරීම සඳහා m%මුඛතාවය ලබාදී ඇති අතර ඒ සඳහා ශී% ලංකාව, බංගලාදේශය, තායිලන්තය යන රටවල් තෝරාගෙන තිබේ. එහි m%තිඵල ඉදිරියේදී විභවතා සංවර්ධනය පිලිබඳ පදනමක් සකස්කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ASCENT වHdපෘතිය සම්බන්ධ වැඩි විස්තර සඳහා පහත නම් සඳහන් අය සමඟ විද්යුත් තැපෑල හරහා සම්බන්ධ විය හැක. මහාචාර්ය ඩිලන්ති අමරතුංග (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) මහාචාර්ය රිචඩ් හේග් (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

ASCENT වHdපෘති කණ්ඩායම

 

යුරෝපානු

University of Huddersfield, United Kingdom (Lead Partner)

University of Central Lancashire, United Kingdom

Lund University, Sweden

Mid-Sweden University, Sweden

Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania

Tallinn University of Technology, Estonia

ආසියානු

University of Moratuwa, Sri Lanka

University of Colombo, Sri Lanka

University of Ruhuna, Sri Lanka

Naresuan University, Thailand

Chiang Mai University, Thailand

University of Dhaka, Bangladesh

BRAC University, Bangladesh

Patuakhali Science and Technology University, Bangladesh

 

යුරෝපා සංගමය විසින් වHdපෘති කි%යාකාරකම් සඳහා මුලH දායකත්වය සැපයුවද, වHdපෘති නිමැවුම පිලිබඳ වගකීම වHdපෘති කණ්ඩායමේ කතෘන් වෙත පැවරේ.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein